(Επιτρέπονται αρχεία τύπου doc, docx, pdf, rtf ή txt)
(Επιτρέπονται αρχεία τύπου doc, docx, pdf, rtf ή txt)
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την τήρηση του βιογραφικού μου και από συνδεδεμένες εταιρείες με τη Retail World A.E προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που προκύψει αντίστοιχη θέση.
Γνωστοποιείται ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τους υποψηφίους και περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον νόμο 4629/2019 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους για τη θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφόσον ο υποψήφιος έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον κατά τα ανωτέρω), για την οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί τους. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας για 2 έτη από τη στιγμή της υποβολής τους, ενώ μετά το πέρας των 2 ετών διαγράφονται. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας ειδικώς εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για τη συγκέντρωση, διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων με τους οποίους η Εταιρεία τηρεί αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την υποβολή του βιογραφικού τεκμαίρεται ότι ο ενδιαφερόμενος εισάγει αληθή στοιχεία, αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πέραν των ως άνω αναφερθέντων και παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην Εταιρεία (Ερμού 25, Νέα Κηφισιά 14564, τηλέφωνο 210 8181587, email: dpo@public.gr) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, φορητότητας, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν.4629/2019 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.