Το Public σε αριθμούς

55
Καταστήματα
2017 : Ενισχυμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα € 3,5 εκατ., έναντι €3,049 εκατ. το 2016
1700
εργαζόμενοι

25.000.000
επισκέπτες στα
καταστήματα Public
Retailer of the Year 2016
41.000.000
επισκέπτες στα e-shop της εταιρίας
Ε-Retailer of the Year